Đường may trên áo da dê
Có năm tơ trắng thêm bề xinh tươi.
Thung dung tự đắc dáng người,
Lui về cơm nước thảnh thơi thích tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.