Tập thơ Cây Bụt mọc trong vườn Bác (NXB Hội Nhà văn, 2017).