Gửi niềm tin vào những cái tên
Kháng - Chiến – Trường – Kỳ - Nhất – Định – Thắng – Lợi
Là Bác muốn gửi tới tất cả quốc dân, đồng bào ý chí, niềm tin và đường lối
Không thể nào nóng vội, nóng vội là sẽ như Cao Biền dậy non!

Ai nhớ ai quên đêm Cổ Tiết mưa buồn
Cây thị trong vườn run trong gió
Trên tay Bác chỉ có cây chì đỏ
Chỉ có một con đường kháng chiến trường kỳ mới có thể thành công

Một bên là xe tăng máy bay, một bên chỉ có thanh mã tấu, gậy tầm vông
Trong cuộc chiến không cân sức này không thể nào nóng vội
Kháng – Chiến – Trường – Kỳ - Nhất – Định – Thắng – Lợi
Bác đặt tên cho từng người là để mỗi lần ai gọi nhớ đừng quên…

Cũng là để tự nhắc mình về ý chí, niềm tin
Cây chì đỏ vạch đường cho kháng chiến
Thắp một nén hương thơm thưa Người trong mùi hương thị chín
Cả dân tộc vẫn đang làm theo lời Người ở Cổ Tiết đêm mưa…


Tiên Cát, ngày 26/5/2017

Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017