Đỏ như màu máu – Lá Quốc kỳ
Bác đứng nghiêm trang chào Tổ Quốc
Bài Quốc ca vang lên trong lồng ngực
Giai điệu trầm hùng từ Bác toả lan…

Bác hát Quốc ca vẫn giọng Nam Đàn
Dù đi khắp trời Nam, biển Bắc
Trong đoàn quân những người đi đánh giặc
Chung một lòng cứu quốc Bác nhìn lên…

Lá Quốc kỳ đỏ thắm – máu từ tim
Máu của những nghìn năm không chịu khuất
Máu từ Bác toả lan trong lồng ngực
Giai điệu trầm hùng rầm rập bước chân đi

Đỏ như là màu máu – Lá Quốc kỳ
Bác đứng nghiêm trang chào Tổ Quốc
Chúng con đứng nghiêm trang bên cạnh Bác
Bác là lá Quốc kỳ đỏ thắm ở trong tim


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017