Tây Hồ khoả rộng hoá trơ vơ
Tình Bác dồn sang phía Thái Hồ
Nhộn nhịp cần lao hồng nắng sớm
Nương dâu, làng cá, núi hoa phô


Vịnh Thái Hồ là một bài thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996