Đây là tập thơ Ngô Thì Nhậm sáng tác vào khoảng từ cuối năm 1786 đến 1793 dưới thời Lê Chiêu Thống và đầu đời Tây Sơn.