Tám nghìn đường trạm đóng cương yên
Muôn cảnh thanh quang hiện nhãn tiền
Hoa lĩnh trời cao mây lảng bảng
Động Đình trăng gợn sóng liên miên
Cung Tần quán Sở nay đâu thấy
Điện Hán lầu Tuỳ trước vẫn truyền
Đừng bảo Thiên Thai không lối kiếm
Yên Đài đâu chả cảnh thần tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)