Tiện chuyển vào nam qua xứ Nghệ,
Kỳ quan phong cảnh biết bao nhiêu.
Nghìn trùng luỹ dựng non cao ngất,
Muôn dặm đê chiều biển thẳm sâu.
Sơn thuỷ diệu kỳ sinh tuấn kiệt,
Đẩu tinh vây nhiễu sản công hầu.
Đường mai ghi lại nơi danh thắng,
Mẫu mực đưa vào sử đã lâu.

tửu tận tình do tại