Từ trước Hà Trung cõi giáp ranh
Thâm nghiêm màn trướng trấn biên doanh
Kèn binh thổi bạt cơn triều biển
Trống trận khua tan đống lửa thành
Tiên Thánh miếu buông tơ liễu biếc
Bích Châu lại kết dải dương xanh
Ai xui Vân Đảo gây hiềm khích
Tần, Tấn bùng lên cuộc chiến tranh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)