Cuối đất kỳ quan cách bắc nam,
Hoành Sơn một dải ngất mầu lam.
Huyền Trân sính lễ cây xanh lá,
Chế Thắng hồi trang nước biếc đầm.
Màn trướng quạnh hiu mây chắn cửa,
Nhà dân rải rác trúc làm am.
Chén hoa mầu bạc in màu suối,
Mạch nước muôn thu vị ngọt đằm.

tửu tận tình do tại