和乩仙

大凡不俗便稱仙,
萬古誰知太極年。
自有倥侗應有月,
詩翁不辨某誰眠。

 

Hoạ kê tiên

Đại phàm bất tục tiện xưng tiên,
Vạn cổ thuỳ tri thái cực niên.
Tự hữu không đồng ưng hữu nguyệt,
Thi ông bất biện mỗ thuỳ miên.

 

Dịch nghĩa

Đại phàm không tục, thì gọi là tiên,
Cái thuở ban đầu xưa nay ai biết.
Từ thời mông muội đã có trăng rồi,
Ông thơ chẳng hiểu ai đưa vào giấc ngủ.


Bói tiên: Người bói viết chữ trên cát hay trên gạo, thành thơ, nói là do tiên giáng bút, để giải quyết những vấn đề nghi ngờ của người xin cầu. Những câu thơ ấy do chính người bói viết ra, nên trong bài, tác giả đã gọi người bói là thi ông (ông thơ).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]