Đường ba nghìn dặm dừng yên ngựa
Song gấm trên lầu gió thảnh thơi
Nam bắc cuộc chơi thơ sảng khoái
Cổ kim nguồn hứng rượu đầy vơi
Mơ cùng non nước còn say mãi
Hẹn với cung tên thấy thoả rồi
Đâu đó tiếng gà luôn báo sáng
Giục đoàn phu kiệu sắp cơm mai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)