Khách vào không rượu lại không tiền
Mong ở Trường An suối rượu tuôn
Thanh bạch tựa băng nhà trống trải
Trắng trong như nước, lẽ u huyền
Tuý Ông chẳng thú vui rau dút
Tri kỷ gặp nhau kết bạn hiền
Cùng quẫn, lòng thơ càng mãnh liệt
Thôi xao học mãi bác Thanh Liên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)