Ba bóng nương nhau đã mấy năm
Giãi bày tình cũ trước tùng am
Cửa huyền chói lọi đôi con mắt
Giường bạn nồng nàn một trái tim
Nào chủ nào tân ngôi "củng bắc"
Này không này sắc nghĩa "hoà nam"
Cơ duyên hội hợp cùng nhau nhỉ
Đâu nhỉ Thanh Liên có đuốc cầm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)