Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 18:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/05/2012 19:01

與逸士范時透聯韻其二

才華不值半文錢,
幸得生來到酒泉。
節屆清明泓一碧,
心安淡薄案三玄。
無能睨世談豪傑,
猶可披書對聖賢。
玉井停涵春水秀,
何妨間植挺之蓮。

 

Dữ dật sĩ Phạm Thời Thấu liên vận kỳ 2

Tài hoa bất trực bán văn tiền,
Hạnh đắc sinh lai đáo tửu tuyền.
Tiết giới thanh minh hoằng nhất bích,
Tâm an đạm bạc án tam huyền.
Vô năng nghễ thế đàm hào kiệt,
Do khả phi thư đối thánh hiền.
Ngọc tỉnh đình hàm xuân thuỷ tú,
Hà phương gián thực Đĩnh Chi liên.

 

Dịch nghĩa

Tài hoa này chẳng đáng nửa đồng tiền
May được sinh ra, đến bên suối rượu
Khí tiết sáng trong, như vùng nước biếc xanh
Yên lòng đạm bạc, với ba án sách diệu huyền
Không thể ngạo đời, bàn về bậc hào kiệt
Vì còn mở sách ra đối chất thánh hiền
Nước mùa xuân trong, lắng đọng dưới giếng ngọc
Xá gì không học Đĩnh Chi thả một nhành sen


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 27

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Tài hoa chẳng đáng nửa đồng tiền
May được sinh nơi suối rượu tiên
Khí tiết sáng trong, vùng nước biếc
Tấm lòng thanh đạm, án kinh huyền
Ngạo đời đâu dám bàn hào kiệt
Mở sách còn nên đối thánh hiền
Lắng đọng nước trong nơi giếng ngọc
Xá chi không thả một nhành sen

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thật sự tài hoa chẳng đáng tiền
Sinh ra may được bên khe tuyền.
Sáng trong khí tiết như vùng biếc,
Đạm bạc tên lòng sách diệu huyền.
Không thể ngạo đời bàn bậc kiệt,
Vì còn mở sách đối tiên hiền.
Nước trong giếng ngọc mùa xuân lắng,
Không học Đĩnh Chi sao thả sen?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời