Sắp đặt tài tình bởi hoá công,
Chiếc bè trái đất vốn mông lung.
Một doành lõm xuống làm ao lớn,
Đầy đá xua về ném sóng trong.
Thiết Giáp tan cờ, lưu miếu cổ,
Bích Đào rã tiệc, khoá mây hồng.
Thuyền lầu kèn trống mơ thời trước,
Xướng hoạ Tao Đàn những ước mong.

tửu tận tình do tại