Thần Phù một dải trải thênh thang,
Trời đất dựng nên cảnh rỡ ràng.
Đỉnh chạm mây trời cao chót vót,
Vách trùm góc biển rộng mênh mang.
Làng Lam thành quách bền ngôi cả,
Núi Sóc chân tay vững cột rường.
Hình thế núi non dường báu vật,
Có không Từ Thức chuyện thôi bàn.

tửu tận tình do tại