神符海口

故國歸心落雁邊,
秋風一葉海門船。
鯨噴浪吼雷南北,
槊擁山連玉後前。
天地多情恢巨浸,
勳名此會想當年。
日斜倚棹滄茫立,
冉冉寒江起暮煙。

 

Thần Phù hải khẩu

Cố quốc quy tâm lạc nhạn biên,
Thu phong nhất diệp hải môn thuyền.
Kình phun lãng hống lôi nam bắc,
Sóc ủng sơn liên ngọc hậu tiền.
Thiên địa đa tình khôi cự tẩm,
Huân danh thử hội tưởng đương niên.
Nhật tà ỷ trạo thương mang lập,
Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên.

 

Dịch nghĩa

Theo cánh nhạn hướng lòng về quê cũ
Chiếc thuyền lan ở cửa biển như chiếc lá trong gió thu
Sóng tung như cá kình, sấm dậy ở phía nam cũng như phía bắc
Núi liên tiếp như giáo ngọc dựng trước lẫn sau
Trời đất đã cố tình mở ra vịnh lớn
Công danh gặp hội nhớ lại năm nào
Chiều tà dựa vào cột chèo nhìn cảnh bát ngát
Dòng sông lạnh mênh mông trong khói mù.


Thần Phù một hải khẩu tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Theo sách Đại Nam nhất thống chí, xưa đoàn chiến thuyền của vua Hùng Vương qua đây bị gió chướng, nhờ một đạo sĩ tên là La Viên dùng phép làm biển lặng giúp vượt qua. Khi trở về không thấy ân nhân nữa, vua bèn phong cho Người là Áp Lăng Chân Nhân (vị chân nhân dằn được sóng) và lập đền thờ bên bờ cửa khẩu. Vua Lê Thánh Tông về sau khi qua cửa Thần Phù cũng đã làm thơ lưu lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lòng theo cánh nhạn về quê cũ
Cửa bể thuyền lan lướt gió thu
Sóng dậy sấm gầm nam lẫn bắc
Núi liền giáo dựng trước cùng sau
Vịnh kia công Tạo, hình lưu dấu
Thuở nọ danh lừng, tiếng chửa lu
Chiều xuống dựng chèo trông bát ngát
Khói mờ lên, sông lạnh âm u.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Quê cũ lòng về theo cánh nhạn,
Lá thu cửa biển chiếc thuyền xiêu.
Kình phun, sóng vỗ gầm nam bắc,
Giáo dựng, non bày biếc trước sau.
Trời đất có tình phô vụng lớn,
Công danh gặp hội nhớ năm nào.
Bóng tà dựa mái mênh mông đứng,
Sông lạnh ngun ngun nổi khói chiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Lòng hướng về quê theo cánh nhạn
Thuyền ra cửa biển lá thu phong
Sấm gầm sóng vỗ rền nam bắc
Núi trước non sau dựng mũi đòng
Trời đất mở lòng khơi vịnh lớn
Năm nào gặp hội đã dày công
Chiều tà tựa mái chèo trông ngóng
Ngun ngút khói mù lạnh nước sông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa biển thuyền lan chiếc lá thu,
Nhớ quê cánh nhạn hướng quay đầu.
Sóng tung, sấm động rền nam bắc,
Núi tiếp gươm kề dựng trước sau.
Trời đất cố tình thông biển lớn,
Công danh gặp hội nhớ năm nào.
Chiều hôm gác mái mênh mông nước,
Lạnh lẽo dòng sông khói sóng cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tâm theo nước cũ nhạn bên trời
Cửa biển thuyền đơn lá gió thu
Nam bắc sấm rền kình nhả sóng
Trước sau giáo ngọc núi liền trời
Đất trời tình đượm nên chằm lớn
Thưở ấy công danh nhớ tháng ngày
Nắng ngả mênh mang chèo tựa mạn
Khói chiều sông lạnh mịt mờ bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nước cũ lòng về theo cánh nhạn,
Lá thuyền cửa biển gió thu reo.
Kình phun sóng sấm vang nam bắc,
Giáo dựng non liền ngọc trước sau.
Trời đất nhiều tình khơi vụng lớn,
Công danh gặp hội nhớ năm nao.
Dựa chèo sững đứng ngang trời xế,
Sông lạnh ngăm ngăm nổi khói chiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cố quốc lòng theo nhạn ải biên
Gió thu, như lá một con thuyền
Kình phun nam bắc vang rền sóng
Giáo tụ trước sau núi ngọc liền
Trời đất tình nhiều chằm rộng lớn
Công danh năm ấy hội không quên
Bóng tà chèo gác mênh mang ngắm
Sông lạnh phất phơ chiều khói lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo chim nhạn hướng lòng quê cũ,
Chiếc lá thuyền lan lướt gió thu.
Sấm dậy sóng tung nam lẫn bắc,
Núi liền gươm dựng trước cùng sau.
Cố tình trời đất khơi đầm lớn,
Gặp hội công danh nhớ năm nào.
Dựa mái chiều tà nhìn biển nước,
Mênh mông sông lạnh khói trong mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời