Phân cõi Nam Châu đất Ái Châu,
Bút Vương khôn mạc cảnh Thần Phù.
Muối pha bãi bạc sông sâu hoáy,
Chàm nhuộm cây xanh núi tuyệt mù.
Khói quán, mây ngàn tuôn ngùn ngụt,
Chợ quê, sóng bể dức ù ù.
Kìa ai rửa sạch trong niềm tục:
Một chiếc thuyền câu chở nguyệt thu.Núi Thần Phù ở xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá).