Nhớ trước theo hầu đến Ái Châu.
Lênh đênh nay lại đến lần sau.
Chiếc chòi ghếch đá coi còn đó,
Mười cảnh đề bia có khác đâu.
Én bến như kinh hè mới đến,
Lan khe còn nhớ thu năm nao.
Lên cao chợt tỉnh cơn hoè mộng,
Muôn bậc sườn non xanh biếc cao.

tửu tận tình do tại