Nửa cảnh trời quang, nửa cõi đời,
Cây tường hoa vách nắng chiều soi.
Mập mờ chùa Phật tuyết bờ phủ,
Lặng lẽ cung vua mây núi trôi.
Tổ kín luỹ xưa chim dễ nhận,
Nước xuôi dòng ngự liễu buông tươi.
Trường An ngoảnh lại miền tây ngắm,
Khí tốt non Nùng vẫn ngất trời.

tửu tận tình do tại