1. Tặc thoái thị quan lại (Nguyên Kết)
  1
 2. Đồng tòng đệ Nam Trai ngoạn nguyệt ức Sơn Âm Thôi thiếu phủ (Vương Xương Linh)
  8
 3. Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương (Vương Duy)
  7
 4. Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) (Vương Duy)
  22
 5. Thanh Khê (Vương Duy)
  9
 6. Vị Xuyên điền gia (Vương Duy)
  7
 7. Tây Thi vịnh (Vương Duy)
  25
 8. Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ (Sầm Tham)
  2
 9. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu (Lý Bạch)
  15
 10. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch)
  25
 11. Xuân tứ (Lý Bạch)
  34
 12. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà) (Đỗ Phủ)
  9
 13. Tặng Vệ bát xử sĩ (Đỗ Phủ)
  14
 14. Giai nhân (Đỗ Phủ)
  12
 15. Mộng Lý Bạch kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  13
 16. Mộng Lý Bạch kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  11
 17. Thu đăng Lan Sơn ký Trương ngũ (Mạnh Hạo Nhiên)
  9
 18. Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại (Mạnh Hạo Nhiên)
  11
 19. Túc Nghiệp Sư sơn phòng đãi Đinh Đại bất chí (Mạnh Hạo Nhiên)
  8
 20. Tầm Tây Sơn ẩn giả bất ngộ (Khâu Vi)
  5
 21. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh (Liễu Tông Nguyên)
  5
 22. Khê cư (Liễu Tông Nguyên)
  8
 23. Quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ yên tập (Vi Ứng Vật)
  3
 24. Sơ phát Dương Tử ký Nguyên Đại hiệu thư (Vi Ứng Vật)
  4
 25. Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ (Vi Ứng Vật)
  12
 26. Trường An ngộ Phùng Trứ (Vi Ứng Vật)
  5
 27. Tịch thứ Vu Di huyện (Vi Ứng Vật)
  8
 28. Đông giao (Vi Ứng Vật)
  4
 29. Tống Dương thị nữ (Vi Ứng Vật)
  4
 30. Túc Vương Xương Linh ẩn cư (Thường Kiến)
  11
 31. Cảm ngộ kỳ 1 (Trương Cửu Linh)
  11
 32. Cảm ngộ kỳ 2 (Trương Cửu Linh)
  9
 33. Cảm ngộ kỳ 3 (Trương Cửu Linh)
  6
 34. Cảm ngộ kỳ 4 (Trương Cửu Linh)
  8
 35. Xuân phiếm Nhược Da khê (Kỳ Vô Tiềm)
  9