1. Tặc thoái thị quan lại (Nguyên Kết)
  1
 2. Đồng tòng đệ Nam Trai ngoạn nguyệt ức Sơn Âm Thôi thiếu phủ (Vương Xương Linh)
  8
 3. Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương (Vương Duy)
  7
 4. Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) (Vương Duy)
  22
 5. Thanh Khê (Vương Duy)
  9
 6. Vị Xuyên điền gia (Vương Duy)
  7
 7. Tây Thi vịnh (Vương Duy)
  24
 8. Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ (Sầm Tham)
  2
 9. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu (Lý Bạch)
  15
 10. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch)
  26
 11. Xuân tứ (Lý Bạch)
  34
 12. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà) (Đỗ Phủ)
  9
 13. Tặng Vệ bát xử sĩ (Đỗ Phủ)
  14
 14. Giai nhân (Đỗ Phủ)
  12
 15. Mộng Lý Bạch kỳ 1 (Đỗ Phủ)
  13
 16. Mộng Lý Bạch kỳ 2 (Đỗ Phủ)
  11
 17. Thu đăng Lan Sơn ký Trương ngũ (Mạnh Hạo Nhiên)
  10
 18. Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại (Mạnh Hạo Nhiên)
  12
 19. Túc Nghiệp Sư sơn phòng đãi Đinh Đại bất chí (Mạnh Hạo Nhiên)
  8
 20. Tầm Tây Sơn ẩn giả bất ngộ (Khâu Vi)
  6
 21. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh (Liễu Tông Nguyên)
  6
 22. Khê cư (Liễu Tông Nguyên)
  9
 23. Quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ yên tập (Vi Ứng Vật)
  3
 24. Sơ phát Dương Tử ký Nguyên Đại hiệu thư (Vi Ứng Vật)
  4
 25. Ký Toàn Tiêu sơn trung đạo sĩ (Vi Ứng Vật)
  12
 26. Trường An ngộ Phùng Trứ (Vi Ứng Vật)
  5
 27. Tịch thứ Hu Di huyện (Vi Ứng Vật)
  8
 28. Đông giao (Vi Ứng Vật)
  4
 29. Tống Dương thị nữ (Vi Ứng Vật)
  4
 30. Túc Vương Xương Linh ẩn cư (Thường Kiến)
  11
 31. Cảm ngộ kỳ 1 (Trương Cửu Linh)
  11
 32. Cảm ngộ kỳ 2 (Trương Cửu Linh)
  9
 33. Cảm ngộ kỳ 3 (Trương Cửu Linh)
  6
 34. Cảm ngộ kỳ 4 (Trương Cửu Linh)
  8
 35. Xuân phiếm Nhược Da khê (Kỳ Vô Tiềm)
  10