Xưa ở nơi rừng núi
Hai chục năm bình an
Ngoài sân nguồn suối chảy
Trước ngõ động khe dàn
Tô thuế theo thường lệ
Ngày đêm giấc ngủ nhàn
Chợt đâu cơn biến loạn
Bao năm dự võ ban
Một quận này riêng giữ
Lo vỗ yên dân man
Thành nhỏ giặc không phá
Dân nghèo mình phải toan
Chung quanh đều khói lửa
Đây vẫn được an toàn
Sứ giả vâng vương lệnh
Chớ như giặc bạo tàn
Các ngươi thu thuế liễm
Bức bách như lửa lan
Mệnh người ai nỡ tuyệt
Để được tiếng hiền quan
Ta muốn trao phù tiết
Câu cá chiếc thuyền nan
Về nơi đồng suối ở
Sông biển dưỡng thân tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)