Chưa có đánh giá nào
53 bài thơ
Tạo ngày 02/10/2005 15:41 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/04/2007 18:44 bởi Vanachi
Trịnh là tên nước Trịnh, vốn ở đất Hàn Lâm trong kinh kỳ tại Tây Đô. Chu Tuyên Vương lấy đất ấy phong cho em tên Hữu làm thái ấp (đất phong để thấu thuế má mà hưởng lộc). Về sau Hữu là quan tư đồ cho U Vương, chết trong nạn rợ Khuyển Nhung đến đánh phá. Ấy là Trịnh Hoàn Công. Con là Vũ Công, tên Quật Đột, đem Bình Vương nhà Chu dời về Đông Đô, cũng làm quan tư đồ, lại được đất nước Quắc, nước Cối, bèn dời nước được phong về đất mới này và gọi bằng tên cũ là nước Tân Trịnh.

Đất Hàn Lâm nay ở Trịnh Huyện tại Hoa Châu. Nước Tân Trịnh tức nay là Trịnh Châu đấy.

Núi sông lãnh vực của nước Trịnh đã thấy rõ ở phần thơ Cối Phong.


Thơ Quốc Phong nước Trịnh có 21 thiên, 53 chương, 283 câu.

Âm nhạc của nước Trịnh và nước Vệ đều là tiếng dâm đãng. Thơ nước Vệ có 39 thiên (kể cả thơ nước Bội…