Trần Ngọc Dư 陳玉璵 (1841-1925) tự Huy Xán, 輝燦 hiệu An Phong 安峰, quê làng Bùi, nay là xã An Bồi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông đậu cử nhân năm 1876, là văn thân yêu nước thời kháng chiến chống Pháp.

Tác phẩm:
- An Phong thi văn tập 安峰詩文集

 

Thơ chữ Hán

Thơ Nôm