Trúc là xương cứng, giấy là da,
Khép mở tuỳ theo ý của ta.
Giống Quản, Nhạc xưa khi hạ tới,
Như Di, Tề trước lúc đông qua.
Thường cùng sách vở vui gần gũi,
Xua đuổi muỗi ruồi phải lánh xa.
Bình phẩm công lao đề quạt giấy,
Danh nhân từng đã lắm thơ ca.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)