Sự thế ngày nay giống cuộc cờ,
Nhiệm màu cơ tạo khó lường đo.
Phượng hoàng mất thế nên gà bỡn,
Mãnh hổ lìa non bị chó đùa.
Tự thẹn không thơ lui lũ giặc,
Chỉ đem tấc lưỡi chống quân thù.
Đồng tâm nhắn nhủ người đồng loại,
Chung sức dời non tính việc to.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)