Cứu nước lòng son mộng chửa thành,
Quê người trằn trọc lúc thâu canh.
Tiêu sầu tạm rót vài ly rượu,
Ôm hận riêng mang một mối tình.
Giặc nọ vung gươm trừ diệt hết.
Bèo kia nổi gió cuốn tan tành,
Bao giờ khôi phục non sông cũ,
Giấc mộng cung tên thoả chí mình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)