Tin mừng Cầu Giấy ngựa phi nhanh,
Điều khiển tài tình giặc thất kinh.
Muôn thuở Hà thành còn vượng khí,
Hai phen Lưu tướng nổi uy danh.
Tam Tuyên chức trọng tài quân sự,
Thao lược cờ vào cuộc đấu tranh.
Cả nước một lòng chung diệt giặc,
Đánh Tây việc lớn hẳn mau thành.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)