Ngày xuân vui họp bạn tâm đồng,
Vì nước cùng lo trách nhiệm chung.
Sông núi Việt Nam nguyên gấm vóc,
Giống nòi Hồng Lạc vốn anh hùng.
Thẹn làm nô lệ quân tàn bạo,
Sao nỡ cầu an giấc mộng hồng.
Thề nguyện dân ta cùng gắng sức,
Tân Đình gương cũ hãy soi chung.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)