Ngư Phong nghĩa lớn dựng cờ hồng,
Đánh Pháp bảy năm ý chí hùng.
Giết giặc đến già còn mối hận,
Nỗi niềm thấu rõ có non sông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)