Vui bạn đi săn thẳng ruổi rong,
Ngựa, người thấp thoáng ở trong rừng.
Truy lùng như thể xua bầy giặc,
Bắn giỏi mới mong sớm lập công.
Đường gặp sài lang cần đánh mạnh,
Hang sâu rắn độc móc cho cùng.
Đường về thong thả vui tầm mắt,
Nước biếc non xanh mãi ngắm trông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)