Một mình nơi ải vắng,
Đêm trọ ngán nỗi mình.
Nhìn trăng núi ảm đạm,
Nghe cuốc kêu buồn tênh.
Rót ba chén rượu nhạt,
Trăm nỗi lúc tàn canh.
Gà gáy vang trong núi,
O o gọi Tổ sinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)