Gặp cơn nguy hiểm dạ không nàn,
Nhờ có mưu hay được vẹn toàn.
Trận thắng Gia Nguyên vui biết mấy,
Quân dân khí mạnh khắp giang san.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)