Cách Pha khẳng khái tấm lòng trung,
Rạch ruột chửi Tây khí thế hùng.
Gươm báu chưa trừ xong lũ giặc,
Hồn thiêng thực chẳng thẹn nho phong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)