Ruộng lúa nhà ta những héo hon,
Mau ra tát nước cuộc vuông tròn.
Xách gàu vác cuốc mà rong ruổi,
Cho thoả tang bồng với nước non.

Cho thoả tang bồng với nước non,
Cha già nên phải cậy đàn con.
Kìa như nước đã về đồng nội,
Vui sướng lòng cha nước vẫn còn.


Nguồn: An Phong thi văn tập, Trần Ngọc Dư, Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996