Khoe khoang phú quý cậy quyền hành,
Cái thói kiêu căng thật đáng khinh.
Khuyên nhủ từ nay nên sửa đổi,
Sao cho khỏi bị tiếng phê bình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)