Non sông tươi sáng cảnh sang xuân,
Hướng tới miền nam nhớ cố nhân.
Trung nghĩa lòng son bền sắt đá,
Giang hồ chí lớn ở kinh luân.
Quy Sơn muốn phá hiềm không búa,
Giặc Pháp mong trừ há tiếc thân.
Trong ngục đón xuân thêm nghị lực,
Thề cùng tâm chí cứu nhân dân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)