Quế Sơn cờ tướng áng mây bay,
Ngày giỗ thứ năm tính đến nay.
Cứu nước lòng trung ghi sử sách,
Thương dân chính tốt có thơ hay.
Bài xâm ròng rã lòng nguyện thắm,
Giết giặc bao năm chí chẳng lay.
Muôn thuở anh hùng lưu tiếng tốt,
Ghi công bia đá hãy còn đây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)