Xa trông cửa Tướng lòng đau xót,
Ải vắng nghe tin dạ chứa chan.
Ảm đạm đầu non sương tuyết phủ,
Bâng khuâng năm hết cội mai tàn.
Một bầu chính khí hoàn trời đất,
Muôn trượng văn chương trọng Đẩu San.
Hoàng Hạc lầu kia người đã khuất,
Nghìn năm mây trắng phủ trên ngàn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)