15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
23 bài thơ
Tạo ngày 26/04/2010 19:19 bởi hongha83
Tra Thận Hành 查慎行 (1650-1728) tên ban đầu là Tự Liễn 嗣璉, sau đổi tên là Thận Hành, hiệu Hạ Trọng 夏重, hiệu Hối Dư 悔餘, Tha Sơn 他山, Tra Điền 查田, lại có hiệu là Sơ Bạch 初白. Ông quê Hải Trữ, Viên Hoa (nay thuộc Triết Giang), đỗ tiến sĩ năm 402 (1703) đời Khang Hy, đặc thụ làm Biên tu Hàn lâm viện. Trước tác có Kính Nghiệp Đường thi tập gồm 48 quyển.