Đốc sư mạnh Man đồ sợ lắm,
Phụ lão khoe áo gấm ban ngày.
Hãy tin Dương tướng quốc ngay,
Đỉnh Châu thành quách còn bày tích xưa.

tửu tận tình do tại