Chợ bên sông đều bằng tre trúc,
Dễ dàng cho những lúc dời nhà.
Xuống nam quân khởi hôm qua,
Đường Thần Khê phủ trắng nhoà khói sương.

tửu tận tình do tại