Đêm nay đất khách quá buồn,
Quê ba ngàn dặm cách sông mỏi mòn.
Năm mươi sáu bận trăng tròn,
Thoáng nghe điệu hát hương thôn não lòng.

tửu tận tình do tại