Biện Kinh di chỉ Tống Lương,
Nhường ngôi tiếp chức nhược cường nhẹ xem.
Quang Nghĩa chẳng muốn làm em,
Chu Tam huynh đệ ấm êm chẳng dời.
Nắm quyền tướng soái đổi đời,
Anh hùng khi gặp đúng thời danh nêu.
Ngàn năm nghi án Trần Kiều,
Áo vua vừa mặc về triều bãi binh.

tửu tận tình do tại