Mưa tạnh xuân tươi ngựa phóng qua,
Ngòi vàng nước chảy cầu Ngọc Hà.
Gió đông thổi lá lăn tăn sóng,
Liễu nhuốm màu xanh lạnh cuốn xa.

tửu tận tình do tại