Chân thành chẳng biết nước trôi mòn
Thấy vết nước dâng đất cát còn
Ngoài quách mấy nhà còn tựa liễu
Bờ Hoài một giải đã không thôn
Đê dài vỡ quãng nhiều công đắp
Sóng đục lở bờ dễ thế tuôn
Giá rẻ cá sông đành bỏ đũa
Ít nhiều trong đó chửa chiêu hồn

tửu tận tình do tại