Một roi lại đến Ngoã Kiều,
Hồn xiêu bụi vướng tóc nhiều đốm hơn.
Cố nhân thơ viết trên tường,
Thương anh lại biết mình đang sống còn.

tửu tận tình do tại