Sau cơn mưa như gương trời sáng,
Hoa thanh minh nở rạng đạp thanh.
Vườn hoang đào lý tan tành,
Thành không chẳng thấy yến oanh bay vào.

tửu tận tình do tại