Ở tổ phong tục xưa nay,
Động đá ngang với đỉnh cây lưng trời.
Lưu vong có bạn đúng nơi,
Không còn bếp giếng của thời cựu niên.
Đời thừa lánh nạn chưa yên,
Lại thêm ruộng xấu ven triền núi xa.
Trưởng quan thu thuế xin tha,
Quanh năm khỉ vượn trước nhà lửng lơ.

tửu tận tình do tại